Trang 1693, kết quả từ 16921 tới 16930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đỗng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đỗng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 12/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Xuân Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Ninh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 10/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 8/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đoàn Văn Chấp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Chấp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Hữu Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Thiết, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 3/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Quang Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Cần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 31/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...168816891690169116921693169416951696...74341