Trang 1736, kết quả từ 17351 tới 17360 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chắt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 6/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 16/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗng Viết Kiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Viết Kiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 21/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Ngọc Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Ngọc Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 17/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hà Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 24/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗ Xuân Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Cao Văn Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Luyện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Xuân Kiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Kiệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Khắc Uẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Khắc Uẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...173117321733173417351736173717381739...74341