Trang 1768, kết quả từ 17671 tới 17680 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Trung Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Văn Bắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Bắc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Bắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Bắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Trọng Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Trọng Đại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Huy Han

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Han, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Trương Nghệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trương Nghệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Biện Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Biện Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 2/1/, hi sinh 13/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Bá Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Bá Lương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vương Văn Cung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Văn Cung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...176317641765176617671768176917701771...74341