Trang 1783, kết quả từ 17821 tới 17830 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Thị út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thị út, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 11/4/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Đình Thiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Thiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1900, hi sinh 10/6/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Xuân ấm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân ấm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 5/9/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Xuân Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Lục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 10/4/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Quang Khoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quang Khoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1901, hi sinh 29/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Thanh Đống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thanh Đống, nguyên quán chưa rõ, sinh 1900, hi sinh 17/7/1956, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Khắc Thiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Khắc Thiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 5/1955, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Thanh Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thanh Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 14/4/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Quang Chánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quang Chánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 4/3/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Quang Bân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quang Bân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1901, hi sinh 5/4/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...177817791780178117821783178417851786...74341