Trang 1780, kết quả từ 17791 tới 17800 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 24/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Nậy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nậy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 23/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hướng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Uẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Uẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 12/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quang Giản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Giản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 22/3/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Bút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bút, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 7/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Chế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 14/11/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Quang Hạp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Hạp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 2/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 9/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bé, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 15/5/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...177517761777177817791780178117821783...74341