Trang 1786, kết quả từ 17851 tới 17860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Kiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Kiếm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 2/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Quang Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quang Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/4/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 20/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Công Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Công Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1963, hi sinh 13/3/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 14/4/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Công Chỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Công Chỉ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 9/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Quang Lự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quang Lự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 3/8/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Đình Tại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Tại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 4/4/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 12/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Đình Xán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Xán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 25/9/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...178117821783178417851786178717881789...74341