Trang 1815, kết quả từ 18141 tới 18150 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Tịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Tịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 20/9/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Võ Văn Diễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Diễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 10/3/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Võ Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Cương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 3/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Ngọc Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Ngọc Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 2/6/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Quang Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Quang Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Đình Nhỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Nhỏ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Võ Thị Cúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị Cúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 15/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Võ Thiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 17/2/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Quang Toản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Quang Toản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 4/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...181018111812181318141815181618171818...74341