Trang 1917, kết quả từ 19161 tới 19170 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Bính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Thế Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thế Hoà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Triết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Triết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Chương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đồng chí: Kiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Kiều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hiền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Võ Thỏn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thỏn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/2/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đức Ngư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Ngư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hào, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...191219131914191519161917191819191920...74341