Trang 1918, kết quả từ 19171 tới 19180 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Triệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Triệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1957, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thăng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cảnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhị, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Sào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sào, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1958, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đồng chí: Lớn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Lớn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Tưởng Văn Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tưởng Văn Bảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Quang Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Trang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 10/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...191319141915191619171918191919201921...74341