Trang 1920, kết quả từ 19191 tới 19200 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đồng chí: Mây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Mây, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 11/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Chúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Chúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Xuân Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Xuân Ngọc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Ngọc Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Lương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trịnh XuânLợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh XuânLợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Hữu Diền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Diền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Kê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Kê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...191519161917191819191920192119221923...74341