Trang 1927, kết quả từ 19261 tới 19270 trong số 743413 kết quả

  1. Liệt sĩ Đoàn Văn Giáo

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Đoàn Văn Giáo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 26/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
  2. Liệt sĩ Vũ Văn Giá

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Vũ Văn Giá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 13/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
  3. Liệt sĩ Trần Văn Giản

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Trần Văn Giản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
  4. Liệt sĩ Lê Văn Giá

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Lê Văn Giá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 17/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
  5. Liệt sĩ Nguyễn Minh Giám

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Nguyễn Minh Giám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/9/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
  6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Giản

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Nguyễn Xuân Giản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
  7. Liệt sĩ Bùi Phú Giả

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Bùi Phú Giả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 13/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
  8. Liệt sĩ Trương Văn Em

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Trương Văn Em, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 17/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
  9. Liệt sĩ Mai Văn Đông

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Mai Văn Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 22/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
  10. Liệt sĩ Vũ Viết Giang

    Nguyên quán chưa rõ

    Liệt sĩ Vũ Viết Giang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 29/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...192219231924192519261927192819291930...74341