Trang 1941, kết quả từ 19401 tới 19410 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thế Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 22/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Minh Cự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Cự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Xuân Cơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Cơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 6/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Thanh Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Chức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 2/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 13/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đào Xuân Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Chức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 19/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Chước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 2/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗng Ngọc Chôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Ngọc Chôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 30/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 4/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Chương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 26/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...193619371938193919401941194219431944...74341