Trang 1990, kết quả từ 19891 tới 19900 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Đức Sản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đức Sản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 1/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Hồng Lê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Lê, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thế Tỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Tỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hắc Ngọc Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hắc Ngọc Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1883, hi sinh 20/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trương Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 3/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Khương Ngọc Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khương Ngọc Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗng Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Uyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Uyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 5/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...198519861987198819891990199119921993...74341