Trang 2004, kết quả từ 20031 tới 20040 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Xê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Xê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 2/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lương Viết Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Viết Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đoàn Minh Khan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Minh Khan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 31/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Minh Ngoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Minh Ngoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 8/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đào Ngọc Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Ngọc Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 8/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đào Duy Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Duy Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đĩu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đĩu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...199920002001200220032004200520062007...74341