Trang 2006, kết quả từ 20051 tới 20060 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 22/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Minh Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 14/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Rắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Rắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Duy Tranh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Tranh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 26/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Văn Nhật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Nhật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Dương Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 21/4/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Minh Thách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Thách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 7/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Viết Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Yên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 31/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗng Xuân Kiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Xuân Kiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 30/8/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Giả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Giả, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...200120022003200420052006200720082009...74341