Trang 2009, kết quả từ 20081 tới 20090 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Đàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Đàm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 1/3/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Kế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Kế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 28/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Bạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Bạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Cháu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Cháu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 4/4/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Kiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Kiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 11/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đình Cơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Cơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 10/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cảm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Cảm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đức Chuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Chuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 15/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Bộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 28/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...200420052006200720082009201020112012...74341