Trang 2010, kết quả từ 20091 tới 20100 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Viết Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1908, hi sinh 19/4/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Lự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Văn Diên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Diên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Dương Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Thái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/6/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thị Loan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Loan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1961, hi sinh 9/6/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Khanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 15/6/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Viết Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 15/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 22/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đình Trực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Trực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 28/8/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đình Diên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Diên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...200520062007200820092010201120122013...74341