Trang 2012, kết quả từ 20111 tới 20120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Trường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Sắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Sắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 95/4/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Xuân Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Xuân Độ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 21/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thuần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 2/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Tiếp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 20/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Viết Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 22/5/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đức Bắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Bắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 4/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Dương Thị Thỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Thị Thỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 22/4/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Dương Văn Dĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Dĩ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 23/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Viết Phu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Phu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 28/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...200720082009201020112012201320142015...74341