Trang 2013, kết quả từ 20121 tới 20130 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Yên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 15/2/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Ngân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 10/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 2/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Cố

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Cố, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Dương Văn Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Mậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Trung Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trương Văn Bút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Bút, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Ngô Hồng Hinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Hồng Hinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lâm Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Thế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 23/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...200820092010201120122013201420152016...74341