Trang 2014, kết quả từ 20131 tới 20140 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Trọng Nhớn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Trọng Nhớn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 23/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 16/6/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Con

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Con, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 21/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Huy Thuật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Huy Thuật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 5/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đinh Công Viết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Công Viết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Tại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Khiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lương Đình Thuật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Đình Thuật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 8/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...200920102011201220132014201520162017...74341