Trang 2017, kết quả từ 20161 tới 20170 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Hồng Thến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Hồng Thến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Đình Nghiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Nghiệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Tách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tách, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trịnh Văn Thiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Thiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Ngô Văn Tám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Tám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phùng Văn Huề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Huề, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoẻ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khoẻ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Dưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Dưỡng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...201220132014201520162017201820192020...74341