Trang 2018, kết quả từ 20171 tới 20180 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Mạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Ngọc Tiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Ngọc Tiêu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Sử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Sử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 26/8/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Văn Đình Lung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Đình Lung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Nguyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nguyệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Hân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 22/12/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bằng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Thị Thỉu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Thỉu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 15/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...201320142015201620172018201920202021...74341