Trang 2019, kết quả từ 20181 tới 20190 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Mưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Mưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Xuân Tịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Tịch, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Tú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tú, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 2/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Chu Minh Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Minh Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗ Đăng ý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đăng ý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Huy Liệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Liệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đoàn Hữu Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Hữu Chí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Như Văn Quách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Như Văn Quách, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...201420152016201720182019202020212022...74341