Trang 2020, kết quả từ 20191 tới 20200 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mai Xuân Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Xuân Hoà, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Nông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1908, hi sinh 22/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Minh A

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh A, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 28/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Công Hàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Hàm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Võ Công Hầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Công Hầu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Trần Văn Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 4/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Võ Công Chiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Công Chiêu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/4/1985, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre

1...201520162017201820192020202120222023...74341