Trang 2022, kết quả từ 20211 tới 20220 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Quách Hịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Quách Hịch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Hữu Dinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Dinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 3/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Hồng Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 18/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Cháu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Cháu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 30/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Thược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thược, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 13/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Dương Văn Đuốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Đuốc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...201720182019202020212022202320242025...74341