Trang 2023, kết quả từ 20221 tới 20230 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Mọi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Mọi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Khánh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Phước An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phước An, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Điền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 3/7/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Bảo Đàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bảo Đàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 6/5/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/5/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Ngô Xuân Thuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Xuân Thuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 31/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đinh Thanh Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Thanh Hưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn An, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Hoà - Xã Vĩnh Hòa - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đức Mụn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Mụn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 7/2/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...201820192020202120222023202420252026...74341