Trang 2028, kết quả từ 20271 tới 20280 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thuyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thuyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 20/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Gia Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Gia Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 5/2/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Đình San

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình San, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 5/2/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Thị Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Thị Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Đào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Gia Thăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Gia Thăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 19/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Đình Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Huy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 14/3/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Gia Quốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Gia Quốc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 1/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Đẵng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đẵng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 15/8/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Gia Phù

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Gia Phù, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...202320242025202620272028202920302031...74341