Trang 2029, kết quả từ 20281 tới 20290 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Thị Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Thí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 5/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 20/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thị Giao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Giao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 20/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 13/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Mai Trắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Trắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Pháp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Pháp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1/2/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 18/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Đính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Đính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Mai Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Thí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 18/11/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Đình Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Đăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 9/2/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...202420252026202720282029203020312032...74341