Trang 2031, kết quả từ 20301 tới 20310 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 6/4/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Ban

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ban, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 6/7/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Lại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 8/8/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Viên Văn Nghỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Viên Văn Nghỉ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Vi Văn Nhặt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Nhặt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Phan Tăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Tăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phan Đạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 10/5/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Cận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 13/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Bàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Bàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 4/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vi Văn Lầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Lầu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre

1...202620272028202920302031203220332034...74341