Trang 2034, kết quả từ 20331 tới 20340 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Thử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 2/12/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Bộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 10/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 4/6/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Lược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Lược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 13/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Xứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xứng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 10/9/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phan Xảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Xảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 14/6/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phan Dỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Dỏ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 4/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Đức Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 14/7/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Đãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đãi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 7/6/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Sáng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 10/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...202920302031203220332034203520362037...74341