Trang 2033, kết quả từ 20321 tới 20330 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Tín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Tín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 14/5/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Thúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 11/6/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Khiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Khiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 20/8/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nhơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 10/10/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Thị Mích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Mích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 10/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Uân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Uân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 3/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phan Đỗng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đỗng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 6/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 14/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Lãm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Lãm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 2/4/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...202820292030203120322033203420352036...74341