Trang 2049, kết quả từ 20481 tới 20490 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Mảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Mảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 31/12/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Bính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 31/12/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Chữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 11/5/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đoàn Thanh Hoạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Thanh Hoạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 12/2/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Dục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 17/5/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 14/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Đình Thận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Thận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đoàn Cừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Cừ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đoàn Quang Dinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Quang Dinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 27/12/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Thuận - Xã Triệu Thuận - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...204420452046204720482049205020512052...74341