Trang 2069, kết quả từ 20681 tới 20690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Cửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Cửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 28/8/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Hồi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hồi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Bưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 18/8/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồ Vọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Vọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 7/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 25/5/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hồ Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 10/5/1945, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Xuân Liễm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Liễm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1908, hi sinh 1/7/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Anh Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Anh Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 23/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Hữu Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Hữu Khôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 1/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hồ Trương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Trương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 20/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...206420652066206720682069207020712072...74341