Trang 2073, kết quả từ 20721 tới 20730 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Thiên Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thiên Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 17/9/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Vệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Vệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1901, hi sinh 9/12/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Viết Thực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Viết Thực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 3/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Võ Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Sự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1908, hi sinh 9/10/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Hiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Hiển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 12/4/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 5/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Phúc Trực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phúc Trực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 27/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thị Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 10/9/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Thiên Bưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thiên Bưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 24/6/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Thiên Vĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thiên Vĩ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 9/1941, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...206820692070207120722073207420752076...74341