Trang 2074, kết quả từ 20731 tới 20740 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Thiện Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thiện Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 4/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Thiên Chiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thiên Chiểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 7/4/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Thiên Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thiên Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1904, hi sinh 2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 17/6/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 27/8/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đình Luật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Luật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 24/10/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Phụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Phụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 7/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 4/11/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Quang Cầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Cầm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 13/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 13/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...206920702071207220732074207520762077...74341