Trang 2079, kết quả từ 20781 tới 20790 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hoá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 24/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Quang Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 9/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ký

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ký, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 5/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phan Văn Trụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Trụ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Xuân Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Sanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Cao Xuân Nghiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Xuân Nghiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 17/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sỏ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Giang - Xã Vĩnh Giang - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...207420752076207720782079208020812082...74341