Trang 2140, kết quả từ 21391 tới 21400 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mai Văn Thuỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Thuỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đào Văn Thư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Thư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 25/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đào Thoại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Thoại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thuần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 9/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Đăng Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đăng Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 20/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 25/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đoàn Văn Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...213521362137213821392140214121422143...74341