Trang 2153, kết quả từ 21521 tới 21530 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Như Tuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Tuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Lô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Thanh Luân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Luân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 13/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Giang Văn Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Giang Văn Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 18/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 18/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Loan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Loan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đào Văn Lễ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Lễ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 16/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗng Thế Loan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Thế Loan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...214821492150215121522153215421552156...74341