Trang 2185, kết quả từ 21841 tới 21850 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Sốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Sốt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Hữu Riểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hữu Riểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 4/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lương Văn Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Quyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Thị Quýnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Quýnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 17/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đoàn Như Quýnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Như Quýnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 24/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Quynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Quynh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗng Ngọc Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Ngọc Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 28/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...218021812182218321842185218621872188...74341