Trang 2200, kết quả từ 21991 tới 22000 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Đình Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Lục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 30/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Tô Văn Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Luyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 21/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Luật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Luật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đồng Ngọc Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Ngọc Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 16/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lưu Ngọc Luận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Ngọc Luận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Lụa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lụa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 25/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hàng Văn Luân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hàng Văn Luân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 22/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Linh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Linh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 13/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Tạ Đình Luật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Đình Luật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Xuân Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 11/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...219521962197219821992200220122022203...74341