Trang 2201, kết quả từ 22001 tới 22010 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Duy Lĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Lĩnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đào Khắc Liển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Khắc Liển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 22/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 16/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Lương Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Lương Lân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Lẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Lẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 21/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Quang Lịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Lịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Đức Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Lân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 5/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đức Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Lân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...219621972198219922002201220222032204...74341