Trang 2211, kết quả từ 22101 tới 22110 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Minh Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 24/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Hộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 4/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quang Hổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Hổ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 17/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Học

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Học, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 25/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đoàn Văn Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Hoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 6/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Học

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Học, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Hiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 12/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Họ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Họ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đào Đình Hoài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Đình Hoài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...220622072208220922102211221222132214...74341