Trang 2212, kết quả từ 22111 tới 22120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đinh Văn Hoài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Hoài, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Văn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 21/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Công Hiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Hiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 9/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Thị Hê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Hê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lương Duyên Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Duyên Hào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Danh Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Danh Hậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 22/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Quang Hiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Hiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 12/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Đình Hằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Hằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 17/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Đức Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Hậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 19/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...220722082209221022112212221322142215...74341