Trang 2213, kết quả từ 22121 tới 22130 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tô Văn Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Hảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 13/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Hiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Hiêu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Han

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Han, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 11/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Đình Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 9/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đào Xuân Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 26/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Thị Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 18/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗ Khắc Hạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Khắc Hạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 20/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đức Minh Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đức Minh Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 25/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...220822092210221122122213221422152216...74341