Trang 2240, kết quả từ 22391 tới 22400 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Xuân Liệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Liệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 8/1/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Bá Hiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bá Hiển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/1/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Kế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Kế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hà Đình Chưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Đình Chưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đào Dũng Hơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Dũng Hơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗng Văn Thuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Thuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 18/6/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đức Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Chu Văn Liêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Liêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trịnh Đức Khương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đức Khương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lý Huy Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Huy Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 23/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...223522362237223822392240224122422243...74341