Trang 2242, kết quả từ 22411 tới 22420 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Sỹ Cẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Sỹ Cẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Thành ý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thành ý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Mai Ngọc Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Ngọc Việt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Mai Văn Tin

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Tin, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đào Đức Cam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Đức Cam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Đức Thiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức Thiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Bá Tu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bá Tu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 21/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Xuân Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Ninh Văn Bang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ninh Văn Bang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trịnh Văn Tịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Tịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...223722382239224022412242224322442245...74341