Trang 2263, kết quả từ 22621 tới 22630 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 25/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đoàn Thanh Thứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Thanh Thứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Công Thuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Thuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 31/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Cao Xuân Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Xuân Thuỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đoàn Xuân Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Xuân Thiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đăng Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đăng Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 16/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Thời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thời, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 29/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Duy Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Duy Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 22/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Đình Thuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Thuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 15/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Thuỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thuỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 3/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...225822592260226122622263226422652266...74341