Trang 2269, kết quả từ 22681 tới 22690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Thanh Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thanh Phương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Đức Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Bá Phượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Phượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 19/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Nhượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Nhượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗng Hồng Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Hồng Phong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 6/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Bá On

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Bá On, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 9/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Nhị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nhị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 3/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Niên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Niên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Cao Văn Nội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Nội, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 14/5/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Phết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Phết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 19/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...226422652266226722682269227022712272...74341