Trang 2278, kết quả từ 22771 tới 22780 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 18/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thế Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Chu Minh Hiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Minh Hiển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 24/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Huỳnh Minh Giám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Minh Giám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đoàn Đối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Đối, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 5/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 31/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trương Thanh Đối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thanh Đối, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 23/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Ha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ha, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đinh Công Giao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Công Giao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Đình Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Đoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 28/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...227322742275227622772278227922802281...74341