Trang 2280, kết quả từ 22791 tới 22800 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quang Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Văn Du

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Du, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 3/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Quang Doanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Doanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 24/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Thành Đa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thành Đa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 24/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Quang Dật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Dật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 7/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Do

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Do, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 25/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Diều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Diều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Chứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Chứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Võ Văn Dành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Dành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...227522762277227822792280228122822283...74341